©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Belen Tepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Belen Tepe
Türü:
Dağınık Buluntu Yeri
Rakım:
m
Bölge:
Marmara
İl:
Bursa
İlçe:
Keles
Köy:
Kıranışıklar
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Yeri: Bursa İli, Keles İlçesi'nin Kıranışıklar Köyü'nün yaklaşık 1.5 km batısında 1050 m rakımlı tepenin üzerindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Bulunduğu tepe çam ağaçlarıyla kaplıdır. Belen Tepe'de bir çakmaktaşı kaynağı yer almaktadır. Çakmaktaşlarının bulunduğu alan kırmızı renkli bir toprak yapısına sahiptir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile Prof.Dr. M. Şahin başkanlığında "Bursa ve Çevresi Kültür Envanteri" kapsamında incelenmiştir.
Tabakalanma:
Buluntular: Küçük Buluntular: Buluntular arasında en önemlileri iki yüzeyli aletlerdir. Bunlardan biri dibi kırık bir ön formdur. Diğeri ise bir ucu kırık, bir kenarı hiç işlenmeden korteksli olarak bırakılmış bir iki yüzeyli parçasıdır. Bunlardan başka çakmaktaşından yapılmış iri bir adet kıyıcı satır da bulunmuştur. Özellikle dikkat çeken bir diğer buluntu iki yüzeyli olarak işlenmiş bir disktir. Bir tarafında örs olarak kullanıldığına dair izler vardır. Belen Tepe'de bulunan iki yüzeyli aletlerin Trakya ve Kuzeybatı Anadolu'dan bilinen ve çoğunlukla "atipik" olarak nitelendirilebilecek iki yüzeyli aletlere benzemeyecek kadar "tipik" olduklarını da belirtmek gerekmektedir. Kuzeybatı Türkiye'deki kazılmış tek Alt Paleolitik Dönem buluntu yeri olan Yarımburgaz Mağarası'nda Acheul kültürünü ve levallois tekniğini yansıtmayan bir buluntu topluluğu söz konusudur. Belen Tepe iki yüzeylileri Orta ve Güneydoğu Anadolu örnekleri ile daha fazla benzerlik göstermektedir. Belen Tepe'de bulunan aletler arasında çeşitli boyutlarda kenar kazıyıcılar da mevcuttur. Yongalar buluntuların yarısından çoğunu oluşturmaktadır ve bunların büyük çoğunluğu kortekslidir. Yongalarla çekirdeklerle birlikte değerlendirildiğinde Belen Tepe'nin taş aletlerin yapıldığı bir merkez olduğunu söylemek mümkündür. Bir başka önemli buluntu türü de levallois çekirdeklerdir [Dinçer 2010:3-5].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Belen Tepe buluntularının tarihlenmesi henüz mümkün değildir. Tarihleme için kullanılabilecek iki yüzeyliler ve levallois çekirdekler hem Alt Paleolitik hem de Orta Paleolitik devirde görüldüklerinden yeni bulgulara ulaşmadan tarihleme kesin olmayacaktır [Dinçer 2010:3-5]. Belen Tepe'nin kuzeyi araştırılmamıştır. Buluntu yerinin şimdilik 150 m çapında bir alana yayıldığını söylemek mümkündür. Belen Tepe, birincil nitelikte bir çakmaktaşı kaynağıdır. Alanda çok sayıda işlenmemiş doğal çakmaktaşı yumrusu görülmüştür. Buluntuların yarısından fazlası korteksli yongalardan oluşmaktadır. Çekirdeklerin oranı yüksektir. Bu durum, Belen Tepe'nin Paleolitik Dönem'de bir işlik yeri olarak kullanıldığını düşündürmektedir. Yonga aletlerin az olması da bu düşünceyi destekler niteliktedir [Dinçer 2014a].


Liste'ye