©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Porsuk / Zeive Tepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Porsuk / Zeive Tepe
Türü:
Höyük
Rakım:
1335 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Niğde
İlçe:
Ulukışla
Köy:
Darboğaz
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:

     


Yeri: Niğde İli, Ulukışla İlçesi'nin güneydoğusunda, Darboğaz Köyü'ne 3.8 km mesafede karayolu üzerinde yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: İlk olarak J. Mellaart tarafından tespit edilen yerleşme, daha sonra D. French tarafından da incelenmiştir ve bölgedeki İTÇ yerleşmeleri arasında gösterilmektedir. Höyükte 1969 yılında O. Pelon başkanlığında başlayan kazı çalışmaları 2001 yılına kadar devam etmiştir. 2004 yılında D.P. Beyer ve ekibi tarafından tekrar başlayan kazılar 2015 yılına kadar bazı aralıklarla yürütülmüştür. Höyükteki kazılar 2017 yılından beri C.Barat tarafından sürdürülmektedir.
Tabakalanma: Kazılar sonucunda Hitit, Geç Demir Çağı ve Roma Dönemi'ne ait yerleşmelerin izlerine rastlanmıştır. Yerleşme Zeyve Höyük adıyla da bilinmektedir. Bronz Çağ ile Orta/Geç Demir Çağı tabakaları hem stratigrafik olarak hem de çanak çömlek malzeme olarak birbirinden açık bir şekilde ayrılmaktadır. IV. ve III. tabakalar Demir Çağı tabakalarıdır.
Buluntular: Mimari: III. tabakada (Orta/Geç Demir Çağı) ortaya çıkartılan mimari buluntular, yerleşmenin güçlü bir sur sistemi ile çevrili olduğunu ortaya koymuştur. Kazılarda doğu yöndeki sur bedeni ve köşe kulesinin bir kısmı ortaya çıkartılmıştır. Sur içinde batı açmasında büyük bir yapı kısmen kazılmıştır. Höyüğün güneyinde, yüzeye yakın Demir Çağı kalıntıları kısmen erozyon ve çukurlar tarafından tahrip edilmiştir. Çanak Çömlek: Burada, iyi korunmuş Orta Demir Çağı'na ait bir taban üzerinde ateş yeri ile içinde alçı ile tamamlanmış gri renkli, çift kulplu çömlek bulunan in situ bir kap ortaya çıkartılmıştır [Beyer 2005:67, fig. 6] Bu tabakada ele geçen çanak çömlek malzeme içinde, geometrik boya bezemeli Demir Çağı seramikleri çoğunluğu oluşturmaktadır. Kilikya Bölgesi Demir Çağı malzemesi ile yakın bağlantıları olan bu seramikler iki renkli ve çok renkli olmak üzere iki grup altında toplanır. Bezeme çoğunlukla sade, ağız ve gövde üzerindeki yatay bant bezemelerden oluşur. Bunun dışında üçgen, kafes, konsantrik yarım daire motifleri de kullanılmıştır. Az sayıda olmakla birlikte ithal seramikler arasında, gri ya da koyu yüzlü Frig seramikleri, Güney Batı Anadolu kırmızı üzerine siyah boya bezemeli ve Rodos seramiği sayılabilir. IV. Tabaka (Geçiş Evresi/Erken Demir Çağı) mimariden çok çanak çömlek ile temsil edilmektedir. Bu malzeme ilk olarak yerleşmenin çevresindeki mimari yıkıntılar arasında ele geçmiştir. Batı açmada gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkartılan kerpiç duvarların bir kısmının üst taraflarındaki yeni inşaatların Erken Demir Çağı'na ait olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan doğuda, Hitit sur bedeni üzerinde alçı taşı ile inşa edilmiş olan Erken Demir Çağı sur bedeni saptanmıştır. Güneydoğuda ise Erken Demir Çağı'na ait, köşe yapan kazamatlı duvar, Hitit surunun gerisinde inşa edilmiştir. Kazılardan elde edilen sonuçlara göre, Erken Demir Çağı tabakası, MÖ 13. yüzyıl Hitit tabakasının hemen üzerine oturmaktadır. Böyle bir süreklilik, yeni tabakanın Hitit tabakasını tahrip edenler tarafından inşa edildiğini düşündürmektedir. Ele geçen çanak çömlek malzeme Tarsus, Kilise Tepe, Kinet Höyük, Mersin ve Karatepe malzemeleri ile benzer özellikler sergilemektedir [Crespin 1999:69].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye